கோயில்கள்

தானமும் பலன்களும்…

1), வஸ்த்ரதானம் – ஆயுள் விருத்தி; 2), பூமி தானம் – ப்ரம்ம லோக பதவி. 3), தேன் – புத்ர பாக்கியம். (வெண்கல பாத்திரத்தில்) 4), கோதானம் ...

1), வஸ்த்ரதானம் – ஆயுள் விருத்தி;
2), பூமி தானம் – ப்ரம்ம லோக பதவி.
3), தேன் – புத்ர பாக்கியம். (வெண்கல பாத்திரத்தில்)
4), கோதானம் – ரிஷிக்கடன்,தேவக்கடன்பி
த்ருக்கடன்,மூன்றையும்
போக்கும்.
5), நெல்லிக்காய்தானம் – ஞானத்தை கொடுக்கும்
6), கோவிலில் தீப தானம் – சக்கரவத்தி பதவி
கிட்டும்.
7), தீப தானம் – கண்பார்வை விருத்தி.
8), விதை தானம் – தீர்க்க – ஆயுள்,
தீர்க்க -ஆயுள் – சந்ததி கிட்டும்
9), அரிசி – சகல பாவமும் போகும்.
10), தாம்பூலம் , பழம் – ஸ்வர்க்க பதவி கிட்டும்.
11), கம்பளி தானம் – வாயுரோகம் தீரும்.
12), பருத்தி – குஷ்டம் அகலும்.
13), பூணூல் – பிராம்மண ஜென்மா
கிடைக்கும்.
14), புஷ்பம்,துளசி, – ஸ்வர்க்கத்தை ஸமித்து,கறிகாய் தானம் அளிக்கும்.
15), நெய் – ரோக நிவர்த்தி.
16), சர்க்கரை – ஆயுள் விருத்தி.
17), பால் – துக்கம் அகலும்.
18), எள் – எமபயம் அகலும்.
19), கடலை – சந்தான விருத்தி.
20), ஸ்வர்ணம் – பாபம்,ஏழ்மை அகலும்.
21), குடை,பாதுகை – யமலோகத்தில் சுகம்
தரும்.
22), கன்யா தானம் – ப்ரம்ம லோக பதவி
தரும்.
23), ஜப மாலை, ஆசனம் – நல்ல ஜன்மாவை
விபூதி,கோபி,சந்தனம் அளிக்கும்.
24), அன்னதானம் – ஸ்வர்க்க பதவி.

Related

புதிய செய்திகள் 351689608093013245

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item